QUALITY, NOT QUANTITY

About UTD Education

Our Brand

UTD ແມ່ນຫຍໍ້ມາຈາກ UP-T0-DATE.ໃນຄວາມໝາຍພາສາອັງກິດໝາຍເຖິງການພັດທະນາຄວາມຮູ້ໄປເລື້ອຍໆໃຫ້ທັນຕາມຍຸກ ແລະສະໄໝ. ໃນພາສາລາວວ່າUTDໝາຍເຖິງ ເລືອກຖືກບ່ອນແລ້ວ ແລະຢູ່ທີ່ດີແລ້ວ.

ທັງສອງຄວາມໝາຍລວມຕົວເຂົ້າກັນເກີດເປັນວິໄສທັດຂອງUTD ທີ່ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃຫ້ກັບນ້ອງໆທຸກຄົນ

Our Story

How UTD Started?

 ພວກເຮົາພົບກັນທີ່ມະຫາໄລ ແລະມັກໃນການຮຽນຮູ້ຫລາຍ ໂດຍສະເພາະເວລາລົມເລື່ອງການສຶກສາ.

UTD Started with Passion and heart to serve!

ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນສ້າງUTD ຍ້ອນຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນການຮຽນ ແລະຄວາມມັກໃນການຊ່ວຍພີ່ນ້ອງ ໝູ່ຄູ່ ແລະທຸກຄົນທີ່ຢາກໄປສຶກສາຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ.

Many Students has graduated with UTD!

ດ້ວຍຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການທາງດ້ານການສຶກສາ ນັກຮຽນຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຄວາມສຸກໃນການຮຽນ ແລະການໃຊ້ຊີວິດໃນຕ່າງປະເທດ .ພວກເຮົາUTDຈະສືບຕໍ່ຊ່ວຍນ້ອງໆອີກຫຼາຍຄົນໃນປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຮຽນຢ່າງທີ່ພວກນ້ອງຫວັງໄວ້.

UTD Education Services

Mission & Vision

Mission

We Promote Education and Inspire Success for Many Generations Together with You. 

Vision

To Be The Best Place for Education that Remains Relevant to The Future.

Get in touch

©2021-2025. All Rights Reserved. Made in Laos.