top of page

ເຮົາຈະພາທຸກຄົນມາສ່ອງເງິນເດືອນ ປ.ຕີ.🧑‍🎓👩‍🎓🏫 ✨ ຈົບໃໝ່ ສາຂາໃດໃນສິງກະໂປໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສະເລ່ຍສູງສຸດ?


ເຮົາຈະພາທຸກຄົນມາສ່ອງເງິນເດືອນ ປ.ຕີ.  ຈົບໃໝ່ ສາຂາໃດໃນສິງກະໂປໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສະເລ່ຍສູງສຸດ?

ເຊິ່ງເປັນຜົນສຳຫຼວດສະເພາະນັກສຶກສາ ປ.ຕີ ຈົບໃໝ່ຂອງແຕ່ລະສາຂາວິຊາໃນ "ມະຫາວິທະຍາໄລຂອງລັດຖະບານ" ທີ່ສິງກະໂປ ເຊັ່ນ: NUS, NTU, SMU, SUSS ສຳລັບປີ 2023.

____

ໃຜທີ່ກຳລັງມີແຜນ ຫຼື ສົນໃຈທີ່ຈະໄປຮຽນຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ພາກັນມາເບິ່ງເກນຄະແນນແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ແຕ່ລະມະຫາວິທະຍາໄລ ວ່າຄວນມີຄະແນນ IELTS ຂັ້ນຕ່ຳເທົ່າໃດແດ່? ຈະໄດ້ກຽມພ້ອມເສັງໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີໆກັນ

ຢ່າລືມ! ຖ້າຫາກມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮຽນກຽມເສັງ IELTS ໃຫ້ໄດ້ຄະແນນດີຕາມທີ່ຫວັງ ທາງສູນພາສາອັງກິດ UTD ເອງກໍມີຄອສຮຽນກຽມເສັງ IELTS ໂດຍສະເພາະ ສອນໂດຍຄູຕ່າງປະເທດທີ່ມາກປະສົບການ,

5 views0 comments

コメント


bottom of page